Gwarancja i reklamacje


Warunki zakupu zestawu tour guide:

 1. Płatność z góry.
 2. Czas wysyłki – następny dzień roboczy po otrzymaniu wpłaty. Dostępność sprzętu i czas realizacji jest określony w ofercie.
 3. W przypadku wyboru smyczy z nadrukiem lub naklejek z logo wysyłka zestawu następuje po wydruku smyczy lub naklejek.
 4. Czas wydruku naklejek z logo – do 14 dni. Wydruk naklejek z gotowego projektu
 5. Czas wydruku smyczy z logo do 14 dni od zaakceptowania projektu przez klienta. Prosty projekt smyczy w cenie -możliwość wyboru koloru, umieszczenie logo na przemian ze stroną www, możliwość 2 poprawek).
 6. W przypadku ograniczonej dostępności zestawów rezerwacja następuje w momencie otrzymania wpłaty przez LTG Polska s.c.

Ogólne warunki gwarancji LTG Polska s.c.

 1. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy LTG Polska s.c., os. Gen. Wł. Sikorskiego 4, 37-100 Łańcut.
 2. LTG Polska s.c. udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji liczony jest od dnia wydania urządzenia klientowi.
 3. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie:
  1. po upływie okresu Gwarancji;
  1. w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż LTG Polska s.c.
  1. w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
  1. w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie z instrukcją obsługi
  1. w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek:
   1. szkodliwego promieniowania;
   1. jakiegokolwiek urazu mechanicznego;
   1. zwarcia instalacji elektrycznej;
   1. nieautoryzowanej zmiany oprogramowania;
   1. zdarzeń losowych, w tym wyładowań atmosferycznych, pożaru, zalania, działania wysokich temperatur i czynników chemicznych,
   1. używania nieoryginalnych podzespołów (np.: bateria);
  1. w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
 4. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne, elementy nie wytworzone bezpośrednio przez Producenta, a także elementy objęte gwarancją podmiotów trzecich.
 5. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez LTG Polska s.c. oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. LTG Polska s.c. rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 6. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej:
  1. klient jest zobowiązany wysłać sprzęt na swój koszt 
  1. klient jest odpowiedzialny za stan przesyłki wysyłanej do reklamacji, prosimy o solidne zapakowanie
 7. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, LTG Polska s.c. stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, LTG Polska s.c. poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez LTG Polska s.c. kosztów.
 8. LTG Polska s.c. nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej, chyba, że w umowie sprzedaży postanowiono inaczej
 9. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć LTG Polska s.c. w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.
 10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z niezgodności towaru z umową. W relacjach wynikających z niniejszej Gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego.
 11. Sprzedaż na rzecz przedsiębiorcy objęta jest 3 miesięczną rękojmią, natomiast sprzedaż na rzecz konsumenta obejmuje możliwość reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 24 miesięcy od daty wydania towaru.
 12. W przypadku przedsiębiorców LTG Polska s.c. nie ponosi odpowiedzialności za szkody po stronie Najemcy, powstałe w wyniku awarii urządzeń.
 13. W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks Cywilny.
ProduktOkres gwarancjiProduktOkres gwarancji
Nadajnik LTG S-200 Pro36 miesięcyOdbiornik LTG S-200 Pro  36 miesięcy
Mikrofon LTG M-1 Mikrofon LTG M-2 Mikrofon LTGM-4 Walizka ładująca LTG C-250X Torba TB-300  12 miesięcySłuchawka LTG S-1 mono Słuchawka LTG S-2 stereo Słuchawka LTG S-3 mono Słuchawka LTG S-4 mono Słuchawka LTG S-5 mono Słuchawka LTG S-6 stereo Słuchawka LTG S-10 Gąbka LTG G-1 Gąbka LTG G-26 miesięcy
Smycz czarna Smycz z dowolnym nadrukiemGwarancja producenta 12 miesiecyBateria Varta Industrial Pro LR6/AA AkumulatorGwarancja producenta 12 miesiecy
Akumulator R6 AKU 4 BL everActive 2600Gwarancja producenta 12 miesiecyŁadowarka do akumulatorów NC-1600Gwarancja producenta 12 miesiecy